Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy maszyny

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert: do dnia 26-02-2018 r.

Numer ogłoszenia: 1082493

Status ogłoszenia: Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 26 lutego 2018 r. do godz. 15.00 w siedzibie P.P.U.H. „DO-MET” DOMINIK WYCISZKIEWICZ, ul. Korczaka 9, 38-500 Sanok. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego (o złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego). 
2. Ofertę należy złożyć w jeden z niżej wymienionych sposobów: 
• osobiście w siedzibie Zamawiającego lub 
• przesłać pocztą tradycyjną na adres siedziby Zamawiającego. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 lutego 2018 r. o godz. 15:30., w siedzibie Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dominik Wyciszkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

605269841

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

P.P.U.H. „DO-MET” DOMINIK WYCISZKIEWICZ, ul. Korczaka 9, 38-500 Sanok, zaprasza do złożenia oferty na realizację Zadania 2 Zakup centrum tokarskiego na potrzeby projektu pn. „Wprowadzenie do oferty udoskonalonych pod względem trwałości i chropowatości powierzchni detali metalowych z przeznaczeniem dla branży lotniczej i motoryzacyjnej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: 1 Rozwój MŚP, Umowa o dofinansowanie Projektu nr: RPPK.01.04.01-18-1063/16-00 z dnia 17marca 2017 r.

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: sanocki Miejscowość: Sanok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienie jest wybór dostawcy dostawcy wielofunkcyjnego numerycznego automatu tokarskiego– 1 szt.

Przedmiot zamówienia

Zakup wielofunkcyjnego numerycznego automatu tokarskiego– 1 szt.

Parametry techniczne maszyny zostały dokładnie dopasowane do założeń projektu i są wynikiem prac B+R:
-ilość wrzecion: nie mniej niż 2; 
-prędkość obrotów każdego z wrzecion: nie mniej niż 4500 obr/min; 
-ilość stacji narzędziowych: nie mniej niż 8; 
-pompa chłodziwa: nie mniej niż 10 bar system chłodzenia: najbardziej optymalny w procesie produkcyjnym przez wrzeciono 
-dodatkowym parametrem niezbędnym w procesie wytwarzania innowacyjnych detali jest przedmuch powietrza i chłodziwa przez wrzeciono na dwie strony, jak również chłodzenie i wydmuch powietrza na uchwyty. 
-sterowanie Fanuc 
-interpolacja poligonalna
-oś Y na każdym rewolwerze
-sonda narzędziowa
-wydmuch chłodziwa i powietrza na oba uchwyty
-system przedmuchu chłodziwa przez wrzeciono
-rozmiar uchwytu min. 8 cali
-2 uchwyty 3-szczękowe
-2 uchwyty tulejowe
-ilość oprawek statycznych: 20 szt.
-ilość oprawek napędzanych prostych z chłodzeniem wewnętrznym: 3 szt.
-ilość oprawek napędzanych kątowych pojedynczych z chłodzeniem wewnętrznym: 3 szt.
-ilość oprawek napędzanych podwójnych z chłodzeniem wewnętrznym: 2 szt.
-maksymalna średnica pręta: co najmniej 65 mm
-podajnik pręta 1,5 m
-pamięć min. 2 MB
-automatyczne wyłączanie
-pedały nożne do sterowania uchwytami
-przygotowanie pod podajnik pręta
-transporter wiór
-lampa sygnalizacyjna stanu maszyny.

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami wyboru: 
– Cena – 70 %
– Gwarancja: 30 % 
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:
Ocena oferty = A + B, gdzie: A oznacza – Cena, B oznacza – Gwarancja

Ad. A Kryterium Cena zostanie obliczone wg następującego wzoru:
najniższa zaproponowana cena brutto za dostawę / cena badanej oferty brutto za dostawę) x 70 punktów
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 70 punktów. 

Ad. B Kryterium Gwarancja zostanie ocenione w następujący sposób: 
a) Jeżeli Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczone maszyny/urządzenia– otrzyma 0 punktów. 
b) Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczone maszyny/ urządzenia mieszczącej się w przedziale 13 miesięcy do 24 miesięcy – otrzyma 10 punktów. 
c) Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczone maszyny/ urządzenia mieszczącej się w przedziale 25 miesięcy do 36 miesięcy – otrzyma 20 punktów. 
d) Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczone maszyny/ urządzenia mieszczącej się w przedziale 37 miesięcy i więcej – otrzyma 30 punktów. 

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 30 punktów. 
O punktów otrzyma oferta Wykonawcy, który udzieli gwarancji jakości na okres 12 miesięcy na dostarczone maszyny/ urządzenia. 

Łączna ocena ofert:
Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium I Cena oraz Kryterium II Gwarancja, zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w Kryterium I i II). Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

P.P.U.H. „DO-MET” DOMINIK WYCISZKIEWICZ

Adres

Korczaka 9, 38-500 Sanok

podkarpackie , sanocki

Tytuł projektu

Wprowadzenie do oferty udoskonalonych pod względem trwałości i chropowatości powierzchni detali metalowych z przeznaczeniem dla branży lotniczej i motoryzacyjnej

Numer projektu

RPPK.01.04.01-18-1063/16-00

 

Link do ogłoszenia